Poliisin vuoden ensimmäisen puolikkaan tilastot julki

Poliisihallitus on julkaissut vuoden 2019 tammi-kesäkuun tilastot. 26.7.2019 julkaistussa Poliisihallituksen tiedotteessa mainitaan mm., että “Arjen turvallisuuden ylläpidossa poliisia työllistävät erityisesti kiireelliset hälytystehtävät, törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset sekä huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena ajaminen.”

Koko maan kattavat tilastot kertovat, että kiireellisimpien hälytystehtävien määrä on lisääntynyt ja toimintavalmiusaika heikentynyt. Poliisin kaikkien hälytystehtävien määrä on hieman laskenut verrattuna viime vuoteen. Sen sijaan kaikkein kiireellisimmät A-tehtävät ovat lisääntyneet yli 26 prosenttia. Uuden hätäkeskusjärjestelmän, Erican, käyttöönotto on todennäköisesti myös osaltaan vaikuttanut A-tehtävien kasvuun, sillä samaan aikaan B-tehtävien määrä on laskenut noin 13 prosenttia.

Poliisi lennättämässä dronea.

A-tehtävämäärien kasvu näkyy heikentyneenä toimintavalmiusaikana kiireellisimmissä hälytystehtävissä.
– A-kiireellisyyden tehtävissä ei tapahtumapaikalle ole päästy yhtä nopeasti kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Etenkin harvaanasutuilla alueilla poliisin toimintavalmiusaika on pidempi kuin isommissa kaupungeissa. Tehtävämäärät kuitenkin painottuvat sinne, missä suurin osa väestöstä on. Kasvukeskuksissa toimintavalmiusajat ovat parempia kuin harvaseuduilla, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoo tiedotteessa.

Sisä-Suomen poliisin tiedotteita (Jyväskylän osalta) lukiessa ei ole voinut välttyä siltä huomiolta, että “rehellisten rattijuoppojen”, eli alkoholin vaikutuksen alaisena ajavien määrä on laskenut. Huomioitavaa kuitenkin on, että huumausaineiden käyttäjät ovat “kunnostautuneet” moottoroitujen ajoneuvojen kuljettajina. Tämä näkyy myös tilastoissa.

“Rattijuopumusten määrä on lisääntynyt. Alkoholirattijuopumuksissa määrä on hieman laskenut viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Näin alkoholirattijuopumusten usean vuoden laskeva trendi jatkuu.

Sen sijaan huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena ajaminen näyttää lisääntyneen edelleen. Viime vuonna tähän aikaan noin 38 prosenttia kaikista rattijuopumuksista johtui pelkästään huumaavista aineista. Tällä hetkellä vastaava osuus on jo yli 40 prosenttia.”

Valtakunnallisella tasolla rikoslakirikosten määrä vähentynyt. Rikoslakirikoksilla tarkoitetaan mm. omaisuus-, henkeen ja terveyteen kohdistuvia, seksuaali-, liikenne ja huumausainerikoksia. Vastaavasti taas seksuaalirikosten kokonaismäärä kasvanut, selviää Poliisihallituksen tiedotteesta. Tiedotteessa kerrotaan myös, että kansainvälisyys ja teknologinen kehitys tekevät rikosten paljastamisesta ja selvittämisestä yhä haastavampaa.

Sisä-Suomi

Sisä-Suomen poliisilaitoksen tänään julkistetusta tiedotteesta selviää, että rikosten kokonaismäärä väheni, mutta rikoslakirikosten määrä on lähes vuoden 2018 tasolla. Poliisilaitoksen tietoon tuli tammi-kesäkuun aikana lähes 50 000 rikosta. Määrä väheni vuoden 2018 vastaavasta aikavälistä vajaalla 15 000 rikoksella eli noin 22,5 prosenttia. Merkittävin syy muutokselle oli liikennerikkomusten määrän väheneminen.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella rikoslakirikokset ovat vähentyneet noin vajaan prosentin verran. Muutos oli suurimmaksi osaksi seurausta liikenne- ja huumausainerikosten määrän vähenemisestä, tiedotteessa sanotaan. Siinä, missä rikoslakirikokset ovat vähentyneet vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana, omaisuusriskosten määrä lisääntyi 12 706 rikoksesta 12 926 rikokseen eli lähes kaksi prosenttia. Edellisen vuoden aikana rikosten määrä väheni lupaavasti. Eniten lisäystä oli varkaus-, petos- ja vahingontekorikoksissa.

Väkivaltarikokset lisääntyivät

Sisä-Suomen poliisin tilastoista selviää, että väkivaltarikosten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna lähes viisi prosenttia. Väkivaltarikosten ryhmään kuuluvat henkirikokset, pahoinpitelyrikokset ja seksuaalirikoksista raiskausrikokset. Vuonna 2018 poliisilaitoksen tietoon tulleiden väkivaltarikosten määrä oli 2 429 rikosta. Tänä vuonna vastaava luku oli 2 549, joka on 120 rikosta enemmän, kuin edellisenä vuonna.

Poliisi näkyi 112-päivässä 11.2.2019
kauppakeskus Sepässä.

Väkivaltarikoksiin kuuluvien henkirikosten määrä lisääntyi yhdestä rikoksesta 10 rikokseen, joista seitsemän oli tappoja ja kolme murhaa. Voimakas kasvu johtui osittain siitä, että vuoden 2018 tammi-kesäkuussa oli henkirikosten määrä normaalia alhaisempi. Neljänä sitä edeltävänä vuoden alkupuoliskona on Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietoon tullut 7-11 henkirikosta. Henkirikokset, joissa on mukana myös yritykseksi jääneet teot lisääntyivät 20 rikoksesta 23 rikokseen, kerrotaan Sisä-Suomen poliisin tiedotteessa.

Pahoinpitelyrikosten kokonaismäärä lisääntyi 66 rikoksella 2 401 rikokseen, eli vajaalla kolmella prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Tilastoa katsoessa tulee väistämättä mieleen ajatus “turpakäräjien” siirtymisestä nakkikioskeilta yksityisasuntoihin. Poliisin tilastoissa asia näkyy siten, että yleisellä paikalla tapahtuneiden pahoinpitelyrikosten määrä on laskenut 2,40 %, mutta yksityisellä paikalla tapahtuneiden pahoinpitelyrikosten määrä on lisääntynyt vuodessa 7,77 %. Törkeiden pahoinpitelyiden – joiden tapahtumapaikkaa ei tilastossa ole eritelty – on lisääntynyt vuoden takaisesta yli yhdeksän prosenttia.

Väkivaltarikoksiksi luettavat seksuaalirikokset eli raiskausrikokset lisääntyivät 75 rikoksesta 125 rikokseen. Rikoksista yli puolet on tapahtunut 2019 vuoden aikana, mutta suuressa osassa tapahtuma-aika sijoittuu vuosille 2008-2018. Poliisihallituksen perjantaina julkaiseman tilastotiedotteen mukaan seksuaalirikoksista ilmoitetaan aiempaa aktiivisemmin, eikä poliisin tietoon tulleiden rikosten määrän kasvu ole kaikilta osin seurausta seksuaalirikosten lisääntymisestä, mainitaan Sisä-Suomen tiedotteessa.

Huumausainerikosten määrä väheni

Positiivinen muutos on tapahtunut huumausainerikoksien määrässä, sillä ne ovat vähentyneet Sisä-Suomen poliisin alueella 184 rikoksella eli yli yhdeksän prosenttia. Huumausaineen käyttörikokset vähenivät 1 412 rikoksesta 1 298 rikokseen ja huumausainerikokset 502 rikoksesta 425 rikokseen. Vain törkeät huumausainerikokset lisääntyivät hieman (10 %).

Huumausainerikosten paljastaminen vaatii poliisilta aktiivista toimintaa, sillä suuri osa rikoksista tulee poliisin tietoon oman, rikoksia paljastavan toiminnan kautta. Tästä johtuen huumausainerikosten paljastamiseen suunnattu resurssi vaikuttaa olennaisesti siihen, kuinka paljon rikoksia tulee poliisin tietoon, kerrotaan tiedotteessa.

Vuoden 2018 aikana Sisä-Suomen poliisilaitoksessa toteutettiin tehostettua toimintaa huumausainerikosten paljastamisessa, mikä aiheutti rikosten määrän kasvua edellisiin vuosiin nähden. Vaikka poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä nyt laskikin edelliseen vuoteen nähden, oli huumausainerikosten määrä 2019 tammi-kesäkuussa korkeampi kuin vastaavalla aikavälillä 2017 tai sitä edeltävinä vuosina.

Talous- ja liikennerikokset, sekä liikennerikkomukset laskussa

Sisä-Suomen poliisin tiedotteesta ja tilastosta ilmenee, että ilmoitettujen talousrikosten määrä on laskenut lähes 11 prosenttia. Myös liikennerikokset ja -rikkomukset ovat laskussa. Ensinmainittujen määrä on laskenut vuodesta 2018 lähes kuusi prosenttia ja jälkimmäiset huimat reilu 40 prosenttia! Liikennerikokset ovat suurelta osin rattijuopumuksia, kulkuneuvon kuljettamisia oikeudetta, kohtalaisia ylinopeuksia tai liikenneturvallisuuden vaarantamisia muilla tavoilla. Liikennerikkomukset ovat suurelta osin pieniä ylinopeuksia. Liikennerikoksista säädetään rikoslaissa, -rikkomuksesta puolestaan tieliikennelaissa.

Rikosten selvitysajoissa ei juuri muutoksia, tutkinta-ajat pidemmät

Sisä-Suomen poliisilaitoksen tutkittavana olleiden rikoslakirikosten (ilman liikennerikoksia) selvitystaso nousi 55,5 prosentista 56,4 prosenttiin. Paikallispoliisin keskimääräinen selvitystaso oli 52,9 prosenttia, tiedotteesta selviää.

Tiedotteessa kerrotaan myös, että maisuusrikosten selvitystaso nousi 41,5 prosentista 43,2 prosenttiin, paikallispoliisin keskimääräisen selvitystason ollessa 41,7 prosenttia. Väkivaltarikosten selvitystaso laski 77,4 prosentista 76,8 prosenttiin, mutta ylsi siitä huolimatta poliisilaitosten neljännelle sijalle. Paikallispoliisin keskimääräinen selvitystaso oli 68,1 prosenttia.

“Sisä-Suomen poliisilaitoksen tutkittavana olleiden rikoslakirikosten (ilman liikennerikoksia) tutkinta-aika piteni 115 vuorokaudesta 128 vuorokauteen. Paikallispoliisin keskimääräinen tutkinta-aika oli 139 vuorokautta.

Omaisuusrikosten tutkinta-aika piteni 120 vuorokaudesta 126 vuorokauteen ja väkivaltarikosten 149 vuorokaudesta 164 vuorokauteen, kun paikallispoliisin keskimääräiset tutkinta-ajat olivat 141 vuorokautta ja 194 vuorokautta.”

Ulkomaan kansalaisten osuus rikollisuudessa

Sisä-Suomen poliisilaitoksen tiedotteen liitteenä on tilasto, jonka ajallinen rakenne vastaa mediatilastoa. Tilastossa on rikosryhmittäin ja rikosnimikkeittäin ylimpänä näkyvissä rikosten kokonaismäärä, jonka alla rikokset, joissa rikoksesta epäillyn henkilöllisyys on poliisin tiedossa. Tämän alla näkyy niiden rikosten määrä, joissa rikoksesta epäilty on ollut ulkomaan kansalainen. Myös asianomistajien osuus näkyy vastaavalla tavalla.

Kaikkien niiden poliisille ilmoitettujen rikosten määrä, missä osallisena on ollut ulkomaan kansalainen, on laskenut vuoden takaisesta reilut 22,5 %. Tilastosta ilmenee, että esimerkiksi seksuaalinen ahdistelu -rikosnimikkeen alla tapahtuneiden rikosten määrä on pysynyt täysin samana, kuin vuotta aiemmin. Ne seksuaalinen ahdistelu -rikokset, joissa rikoksesta epäilty on tiedossa, ovat laskeneet -25 %. Myös tapaukset, joissa asianomistaja on tiedossa tai joissa asianomistaja on ulkomaan kansalainen, ovat laskeneet reilusti (-16 % ja -75 %).

Lisäys 1.8. klo 10.50: Tämän linkin takaa löytyy tilastot kunnittain Sisä-Suomen poliisilaitosalueella. Jyväskylä kuuluu Sisä-Suomen poliisilaitokseen.